Документи Догађаји Књижевне новине БМС писаца Управни одбор Књиж.з-друштва УКС Саопштења Издања SL magazine Линкови


УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ

Средом у 7 у Француској 7!

ЈЕЗИЧКА ТРИБИНА УДРУЖЕЊА КЊИЖЕВНИКА
Србије у сезони 2012/2013.

отворена је рубриком „Листамо речник“, којом је
Лабуд Драгић започео овогодишњи циклус
достојно заменивши оправдано одсутног
Мила Медића. Овај сусрет у Француској 7 је
најавио наставак Језичке трибине, изложио
у малом којим ће се темама бавити и пред-
ставио структуру саме трибине у наредном
периоду (Листамо речник, тема вечери (на-
словна) и Језик уживо).

Српски писци о језику српском (10.
октобар): Лабуд Драгић, Миодраг Којић,
Набил Шагра и Тамара Марковић;

Од завета до аманета (17. октобар): Лабуд Драгић,
Радмило Маројевић и Милош Ђошан;

Ноћ дугих маказа (24. октобар): представљање
истоимене књиге Веселина Матовића; Миле
Медић, Матија Бећковић, Лабуд Драгић,
Милош Ковачевић, Драго Перовић, Весна
Тодоровић, аутор и гуслари Милан Коваче-
вић и Сава Станишић; и

Треба ли нам језик посредник (31. октобар): Заки Шалтаф и
Радмило Маројевић (транслитерација арап-
ског писма на ћирилицу). Редовни посети-
лац Језичке трибине који се није представио
сваки пут је дигао свој глас против свега
што се рекло, бојећи се тврдње да где неста-
не ћирилице, нестану и Срби.

Слово о Кијуку (7. новембар): пред-
стављање књиге „Мудра птица љубави“,
зборника текстова о Предрагу Драгићу
Кијуку; Петар Арбутина, Лабуд Драгић,
Милош Ковачевић, Владимир Димитрије-
вић, Коста Димитријевић, Милан Петро-
вић, Радивоје Дабић, Слободан Јарчевић,
Предраг Богдановић Ци и Бранимир М.
Нешић;

Латинизација или романизација
(14. новембар): Божидар Митровић, Миод-
раг Којић, Јасмина Мавреновић и Милорад
Ђошић;

Лајковани експерт (21. новембар):
Лабуд Драгић, Тамара Марковић и ученици
Филолошке гимназије Нур Гдхаиб и Нина
Спасић;

Одумирање текста у новинама и
хајка на бајке (28. новембар): Лабуд Драгић,
Младен Срђан Воларевић, Биљана Ђоро-
вић, Душка Јованић, Никола Маринковић,
ученици Филолошке гимназије Нур Гдхаиб
и Нина Спасић и гуслари Петар Шишовић,
Вукојица Сандић и Милан Ковачевић. Ре-
довни посетилац Језичке трибине који се
није представио сваки пут је устао и рекао:
„Косово је Србија!“ А присутни узвратили:
„И јест и будет!“

Језичка трибина УКС успоставила је са-
радњу са Филолошком гимназијом и дирек-
тором др Душком Бабићем. У наредном пе-
риоду сваке среде ученици Филолошке гим-
назије изговориће по три беседе о језику, а
уочи Савиндана 2013. одржаће се финале, на
коме ће се поново чути беседе из претход-
ног периода и прогласити победник.


Како би се макролингвистичке и
микролингвистичке теме обрадиле
не једне на уштрб других и како би
се помније и гласније пратила збивања у
српском језику и савременом српском
тексту, Језичку трибину М. Медића и Л.
Драгића од децембра прати Петком у се-
дам у Француској 7 Б. Стевановића.
Лис-
тање речника је припало среди, а Језик
уживо петку, док су ученици Филолошке
гимназије млади домаћини у оба термина.
О моцији родној да ти појем – гендер,
пол, род и моција у савременом српском
језику (5. децембар): Радмило Мароје-
вић, Никола Маринковић, Соња Загорац,
Нина Симић и Нур Гдхаиб. Жедна преко
вод – верујемо ли преводиоцу (12. децем-
бар): Сава Росић. Речник мање познатих
речи (21. децембар): Бранко Стевановић,
Сава Росић, Лабуд Драгић и Мина Кисић.
Трибина је одржана у петак због Никољ-
дана, а програм је спојен са Петком у се-
дам у Француској 7. Жеље, честитке и
поздрави у савременом српском језику
(26. децембар): Бранко Стевановић, Лабуд
Драгић, Стефан Сапунџић и Катарина
Петраш. Због временских прилика и ште-
дње струје ради, Петком у седам у Фран-
цуској 7 придружио се ове среде Језичкој
трибини.

Савиндански венац
Вративши Филолошку гимназију у
Француску седам, вратили смо и Другу
београдску и њене селениће, данојлиће,
... и краљеве на сцену. Уздамо се да ћемо
од ове сезоне Језичке трибине Удружења
књижевника Србије тај повратак младих
људи и њихових професора, на челу са
директором др Душком Бабићем, поне-
говати тако да никакве замућене воде и
људски вихори не учине тешким неколи-
ко корака од Каменичке два до Француске
седам.
Од ове сезоне све беседе ученика Фи-
лолошке гимназије изговорене у јесен и
зиму до краја календарске године надмећу
се за Савиндански венац уочи Савиндана
новог лета, а од нове календарске године
до 24. маја за Свесловенски венац уочи
Међународног дана словенске писменос-
ти. Уз то, беседе уочи Савиндана о Све-
том Сави и светосављу донеће беседнику
звање Првог савинданског беседника, а
уочи Св. Кирила и Методија о језикосло-
вљу и словенству донеће беседнику звање
Првог свесловенског беседника. Беседе уче-
ника Филолошке гимназије биће весници,
гласници Савиндана и Дана равноапос-
толне браће Константина и Михаила.
Пред жиријем који су чинили Лабуд
Драгић, Срђан Воларевић, Бранко Стева-
новић, Виолета Јелачић Србуљ и Ана Но-
ваковић надметали су се наследници Дру-
ге београдске гимназије и сваки беседник
је добио дар: путопис Виктора Лазића,
који је лично поклонио књиге, „Моја ве-
лика авантура“ и примерак „Књижевних
новина“. Програм је, више него вешто и
духовито, водио Бранко Стевановић, а
док је жири већао, публици су се обрати-
ли Душан Ђаковић, Мирјана Којић и Вера
Лазаревић Вуловић.
За Првог савиданског беседника над-
метали су се Јана Милосављевић (Једна
душата српска реч за европски курику-
лум), Нина Симић (Светосавски пепео
Српства) и Зорана Живановић (Свети
Саво, научи нас оправданијем твојим).
За Савиндански венац борили су се: Ива-
на Јовановић (празници и поздрави у
Великој Русији), Ана Јовановић (Брате,
књижевност), Катарина Петраш (Јапан и
рекламе), Стефан Сапунџић (Реклама или
језик), Мина Кисић (Хомографи и хомо-
ними као извор преводилачког хумора),
Жарко Урошевић (Апологија српског је-
зика) и Нур Гдхаиб (Декаденција српског
језика и језичке културе).
У категорији Савиндански венац побе-
дила је Мина Кисић, а у категорији Први
савиндански беседник Зорана Живановић.
Део жирија који су чинили писци похва-
лио је посебно Нину Симић, а публика
је свесрдно навијала за Нура Гдхаиба,
најмлађег учесника надметања. Награде
Први савиндански беседник и Савиндански
венац уручиће добитницима у Филолош-
кој гимназији знаменити српски писци
на Дану Удружења књижевника Србије
у Филолошкој гимназији, који ће упри-
личити Душко Бабић, директор школе, и
Радомир Андрић, председник УКС.

УКС - прва страна